سوایق تحصیلی:
– لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید چمران در مقطع کارشناسی

سوابق کاری:
– 25 سال حسابرس ارشد شرکت دولتی
– مدیر فروش
– مدیر بازاریابی

سوابق فرهنگی:
– نماینده اموربانوان شرکت
– فرمانده بسیج
– عضویت در مراکز امور خیریه