دسته بندی: مهارت های فردی

مهارت های فردی چیست؟

مهارت های فردی به نحوه بیان خود ما مربوط می شودبا مشاهده نحوه تعامل ما با دیگران در محل کار و زندگی روزمره، می توانیم به سرعت سطح مهارت های فردی خود را تشخیص دهیم.

 مقابله با فردی که کمبود این مهارت ها را دارد کار آسانی نیست و وجود آنها می تواند در تیمی شکاف ایجاد کند.

 ترجیح می دهید با چه کسی کار کنید:

  • فردی صادق و پیش رو یا شخصی که پشت سر شما حرف هایی می زند؟
  • شخصی ثابت قدم و قابل اعتماد یا کسی عصبانی و خسته یک روز و دوستانه و شاد روز دیگر؟
  • فردی که مشارکت شما را در یک تیم یا کسی که فقط همیشه مشکلات و ضعف ها را ذکر می کند ، تشخیص می دهد؟

مثال ها

تعیین هدف

تصمیم گیری درباره آنچه مورد نظر است و ترسیم راهی برای دستیابی به آن. متعهد ماندن در رسیدن به هدف و پیمایش ناکامی ها.

انگیزه

نشان دادن تمایل به موفقیت و پیشرفت در کارها. نشان دادن اعتماد به نفس در توانایی های خود و انتظار دارد که تمام مشاغل را با استاندارد بالا به پایان برساند

قابل اعتماد بودن

نشان دادن قابلیت اطمینان ، مسئولیت پذیری ، و می تواند بستگی به عملکردی خاص داشته باشد. آیا حاضر است بیشتر کار کند تا اطمینان حاصل کند که تمام جزئیات یک کار قبل از اتمام در نظر گرفته شده است.

استقلال

توانایی انجام وظایف با حداقل کمک یا نگه داشتن دست.

ابتکار عمل

ظرفیت یافتن فرصت ها توسط خودتان یا تصمیم گیری برای تأثیرگذاری روی رویداده